En català en l´original

COMUNICACIÓ PER EL DIÀLEG : INFORMACIÓ, PODER I ÉTICA AL SEGLE XXI

21 Maig 2004 Forum Barcelona 2004- Diàleg: Informació, Poder i Ética al segle XXI -organitzat per el Col.legi de Periodistes i el Centre Internacional de Premsa, a les 10h-11,30h en el Centre de Convencions del Forum. Comunicació: "Periodistes víctimes de Mobbing: una realitat encoberta"

Periodistes víctimes de Mobbing : Una realitat encoberta.
.Marina Parés.

Es fa difícil pensar que el professional del periodisme imbuït de tot el poder mediàtic que la societat li reconeix pugui ésser víctima de la violència psicològica en el seu lloc de treball al igual que una multitud de treballadors d´ altres àmbits (dos milions de ciutadans espanyols segons l´ informe del Barómetro Cisneros del professor Iñaki Piñuel de l´ Universitat d´ Alcalà d´ Henares).

Aquesta dificultat, per part del ciutadà de a peu, de reconèixer al professional del periodisme com un treballador més i per tant susceptible de patir violència psicològica en l´ exercici de la seva professió li genera indefensió. La situació d´ indefensió es veu agreujada per el propi professional que no vol acceptar la seva situació per el que implica de reconeixement de pèrdua de l´ investiment del poder mediàtic. Implicaria un auto-reconeixement de una situació que no vol ser percebuda.

Des de quasi tots els àmbits d´ estudi del fenòmen de l´assetjament psicològic en el treball (o mobbing) per part de experts i estudiosos del tema es constata una dificultat per part de la víctima de mobbing de reconèixer el que li estan fent; al menys durant les primeres etapes, i el professional del periodisme no anava a reaccionar d´ altre manera.

Per tant hem d´ entendre la negació a percebre la violència rebuda com una constatació de que s´ està en els inicis d´ un procés de exclusió del treball, a través de l´ exercici de la violència psicològica, contra una persona, ja sigui des de l´ organització o des d un grup d´ aquesta organització.

Desprès d´ aquesta primera fase de negació i donat que l´ exercici de la violència si no s´ atura té un creixement exponencial, els atacs violents i desestabilitzadors contra aquest periodista augmenten.
S´ acostuma a utilitzar mecanismes organitzacionals per encobrir l´ exercici de la violència, ja siguin no reconeixent-li les hores extres, o pagant-li per sota que a la resta, no acceptant els seus treballs o criticant-los o canviant el contingut sense avisar-lo o ja mes greument apropiant-se de l ´ autoria de l´ article. De segur que molts professionals del periodisme s´ hi poden reconèixer.

Seguint amb l´ augment de l´ exercici del violent s´ acaba estigmatitzant a la víctima i se la fa responsable del que li està passant, a través del mecanisme d´ atribució. El mecanisme atribucional es una reacció cultural del ser humà davant la violència que presenciem. Es un acte defensiu que ens adorm la consciència per no tenir d´ intervenir i que ens fa col·laboradors involuntaris dels violents. Quan veiem que un pare pega al seu fill pensem que "alguna cosa haurà fet aquest nen", quan presenciem que un cap insulta i es mofa d´ un treballador pensem "Què haurà fet per que el tractin així?".
Sense el mecanisme atribucional de fer responsable a la víctima del mal que rep, ens veuríem abocats a intervenir, a defensar-lo i per tant a enfrontar-nos a algú que té més poder. Es molt més còmode fer la vista grossa i fer culpable a la víctima.

El professional agredit es troba reben agressions psicològiques cada cop més violentes i al mateix temps s´ el fa responsable i per tant mereixedor del càstig.
Si no perd la vergonya a reconèixer que està sent una víctima i a afrontar-s´hi la seva evolució tant professional com personal te molt males perspectives.
En funció dels estudis psiquiàtrics realitzats s´ ha constatat que 2 de cada 5 suïcidis estava immers en un procés d´ assetjament psicològic en el treball. Estem davant d´ una greu situació; molt més destructiva del que pot semblar donat que l´ exercici violent es subtil i insidiós.
No hi ha estudis al respecte, però crec que cal començar a obrir fronts de reflexió davant dels accidents de treball mortals en tots els àmbits laborals i dins d´ aquest apartat hem d´ incloure als periodistes morts en exercici de la seva professió. Hem sabut tots, gràcies al valent article del periodista Francisco Medina, que els últims periodistes morts en exercici de la seva professió com a corresponsals de guerra, no tenien una clara relació contractual amb l´ empresa per la que treballaven.

Hi ha tres punts que estan sempre presents en un procés d´ assetjament psicològic en el treball (o mobbing) amb independència del professional del que es tracti o de l´ àmbit on realitzi la funció empresarial. Aquests punts son: la motivació, la persistència i l´ actitud de l´ entorn.

La motivació que desencadena un procés d´ assetjament va íntimament relacionat amb una actitud de certa rebeldía per part del treballador. La rebeldía, es la manera de evidenciar un cuestionament a l´ autoritat. Les manifestacions poden ser diverses, com diverses son les situacions viscudes. En el camp de l´ informació sovint va lligat a l´ exercici de la llibertat d´ expressió. En aquest aspecte hem d´ entendre la actitud de certa rebeldía com una clara manifestació de resistència a sotmetre´s a l´ autoritat. La sumisió a l´ autoritat, com a tal, es per sí mateixa acrítica i obedient; i contrària a un tarannà democràtic.
La persistència va lligada a les accions violentes tenen l´ objectiu de ser exemplaritzants, es a dir que funcionen com un càstig envers el periodista que s´ ha atrevit a cuestionar l´ autoritat. La basant exemplaritzant es dirigeix tant envers el propi treballador però molt més interès hi ha en que ho percebi l´ entorn. El veritable interès es que els altres periodistes "aprenguin" el que els hi pot passar si son excessivament reivindicatius.
Es per tant molt important l´ actitud de l´ entorn, tant es així que fins i tot s´ han explicitat exemples de situacions on ,precisament, una actitud solidària dels companys a aturat i per tant impedit l´ evolució cap a l´ assetjament.

Quan presenciem l´ exercici de la violència davant nostre, d´ una manera automàtica ens sorgeix el mecanisme defensiu de l´ atribució a la víctima del que li està passant. Si aconseguim canviar la frase "el que li passa" per la frase en "el que li estan fent" de segur que la nostra posició enfront els petits actes violents i desestabilitzadors serà diferent. Per que hi ha una cosa que no hem d´ oblidar, quan ens trobem enfront del mobbing, l´ assetjador sempre utilitzarà un llenguatge i uns mecanismes deshonestos.
Sempre intentarà que els seus actes siguin interpretats com a "fi de be", incidint en que és la persona-víctima la culpable de la seva situació e intentarà, de totes les maneres aconseguir la nostra col·laboració en el seu camí de destrucció. I ens podem trobar: propagant rumors, ajudant a estigmatitzar un company que anteriorment era exitòs, potenciant el seu sentiment de culpa fent-lo responsable de la seva situació. I en definitiva acallant la nostra consciència, encobrint l´ exercici d´ una violència encaminada a marginar a un ser humà i a apartar-lo del exercici de la seva professió. En definitiva haurem ajudat a fer invisible el mobbing.


Marina Parés Soliva
Diplomada en Treball Social i perit social jurídic.
Presidenta del Servei Europeu d´Informació sobre el Mobbing (Sedisem)
http://www.acosomoral.org
http://www.forosdelmobbing.info

* En el moment de realitzar la lectura pública de l´ artícle en el Forum de las Cultures 2004, la autora estava relacionada amb institucions que abans d´acabar l´any varen prescindir dels seus serveis; per tant la autora no guarda cap vinculació amb elles. Veure més

A d´alt

* En el momento en que se realizó la lectura pública del artículo en el Forum de las Culturas 2004, la autora estaba relacionada con instituciones que antes de terminar el año prescindieron de sus servicios; por lo que la autora no guarda ninguna vinculación con ellas.

* Autora: MARINA PARÉS SOLIVA

INSTITUCIONES CON LAS QUE YA NO MANTIENE RELACIÓN

Fundadora (2003) y ex-Presidenta de "Mobbing No!- Associació Catalana" (2004). Fundadora (2004) y ex-Tesorera de la Federación Estatal de Asociaciones contra el Acoso Psicológico en el Trabajo (FACAPT) (2004). Fundadora (2004) y ex-membre de l´Observatori català del Mobbing OIM_ICA (2005)

INSTITUCIONES DE LAS QUE FORMA PARTE

Fundadora (2004) y Presidenta del Servicio Europeo de Información sobre el Mobbing-SEDISEM. Miembro de la Asociación Mexicana de Antropología Biológica AMAB (2006), Socia de Honor de la Asociación Balear contra el Mobbing-ANAMIB (2007) y Miembro fundador de la Federació Catalana d´Associació contra l´Assetjament Laboral i Escolar (2007) FEDALE.

Index Català

Volver art. Periodisticos

Ir Acoso Moral

 

 

Traducción

COMUNICACIÓN PARA EL DIÀLOGO : INFORMACIÓN, PODER Y ÉTICA EN EL SIGLO XXI

21 Mayo 2004 Forum Barcelona 2004- Diálogo: Información, Poder y Ética en el siglo XXI. Organizado por el Colegio de Periodistas y el Centro Internacional de Prensa, a las 10h-11,30h en el Centro de Convenciones del Forum. Comunicación: "Periodistes víctimas de Mobbing: una realidad encubierta"

Periodistas víctimas de Mobbing : Una realidad encubierta.
.Marina Parés.

Se hace difícil pensar que el profesional del periodismo imbuído de todo el poder mediático que la sociedad le reconoce pueda ser víctima de la violéncia psicológica en su lugar de trabajo, al igual que una multitud de trabajadores de otros ámbitos (dos millones de ciudadanos españoles segun el informe del Barómetro Cisneros del profesor Iñaki Piñuel de la Universitat de Alcalá de Henares).

Esta dificultad, por parte del ciudadano de a pie, de reconocer al profesional del periodismo como un trabajador mas y por tanto susceptible de sufrir violencia psicológica en el ejercicio de su profesión le genera indefensión. La situación de indefensión se ve agravada por el propio profesional que no quiere aceptar su situación por lo que implica de reconocimiento de pérdida del investimiento del poder mediático. Implicaria un auto-reconocimiento de una situación que no quiere ser percibida.

Desde casi todos los ambitos de estudio del fenómeno del acoso psicológico en el trabajo (o mobbing) por parte de expertos y estudiosos del tema se constata una dificultad por parte de la víctima de mobbing de reconocer lo que le estan haciendo; al menos durante las primeras etapas, y el profesional del periodismo no iba a reaccionar de otra manera.

Por ello hemos de entender la negación a percibir la violencia recibida como una constatación de que se está en los inicios de un proceso de exclusión del trabajo, a través del ejercicio de la violencia psicológica, contra una persona, ya sea desde la organización o desde un grupo de esta organización.

Despues de esta primera fase de negación y dado que el ejercicio de la violencia si no se para tiene un crecimiento exponencial, los ataques violentos y desestabilizadores contra este periodista aumentan.
Hay la costumbre de utilitzar mecanismos organizacionales para encubrir el ejercicio de la violencia, ya sea no reconociéndole las horas extras, o pagandole por debajo que a los demás, no aceptando sus trabajos o criticandolos o cambiando el contenido sin avisarlo o ya mas gravemente apropiandose de la autoria del artículo. Seguro que muchos profesionales del periodismo se pueden reconocer.

Siguiendo con el aumento del ejercicio del violento se acaba estigmatizando a la víctima y se la hace responsable de lo que le esta pasando, a través del mecanismo de atribución. El mecanismo atribucional es una reacción cultural del ser humano frente a la violència que presenciamos. Es un acto defensivo que nos adormece la conciencia para no tener que intervenir y que nos hace colaboradores involuntarios de los violentos. Cuando vemos que un padre pega a su hijo pensamos que "alguna cosa habrá hecho este niño", cuando presenciamos que un jefe insulta y se mofa de un trabajador pensamos "¿Qué habrá hecho para que lo traten así?".
Sin el mecanismo atribucional de hacer responsable a la víctima del mal que recibe, nos veríamos abocados a intervenir, a defenderlo y por tanto a enfrentarnos a alguien que tiene más poder. Es mucho más cómodo hacer la vista gorda y hacer culpable a la víctima.

El profesional agredido se encuentra recibiendo agresiones psicológicas cada vez más violentas y al mismo tiempo se le hace responsable y por tanto merecedor del castigo.
Si no pierde la vergüenza a reconocer que está siendo una víctima y a afrontarlo, su evolución tanto profesional como personal tiene muy malas perspectivas.
En función de los estudios psiquiàtricos realizados se ha constatado que 2 de cada 5 suicidios estaban inmersos en un proceso de acoso psicológico en el trabajo. Estamos delante de una grave situación; mucho más destructiva de lo que pueda parecer, dado que el ejercicio de la violencia es sutil y insidioso.
No existen estudios al respecto, pero creo que hace falta empezar a abrir frentes de reflexión delante de los accidentes de trabajo mortales en todos los ambitos laborales y dentro de este apartado hemos de incluir a los periodistas muertos en el ejercicio de su profesión. Hemos sabido todos, gracias al valiente articulo del periodista Francisco Medina, que los últimos periodistas muertos en el ejercicio de su profesión como corresponsales de guerra, no tenian una clara relación contractual con la empresa por la que trabajaban.

Hay tres puntos que estan siempre presentes en un proceso de acoso psicológico en el trabajo (o mobbing) con independencia del profesional del que se trate o del ámbito donde realice la función empresarial. Estos puntos son: la motivación, la persistencia y la actitud del entorno .

La motivación que desencadena un proceso de acoso va íntimamente relacionado con una actitud de cierta rebeldía por parte del trabajador. La rebeldía, es la manera de evidenciar un cuestionamiento a la autoridad. Las manifestaciones pueden ser diversas, como diversas son las situaciones vividas. En el campo de la información a menudo va unido al ejercicio de la libertad de expresión. En este aspecto hemos de entender la actitud de cierta rebeldía como una clara manifestación de resisténcia a someterse a la autoridad. La sumisión a la autoridad, como tal, es por si misma acrítica y obediente; y contraria a una manera de ser democrática.

La persistencia va unida a las acciones violentas que tienen el objectivo de ser ejemplarizantes, es decir que funcionan como un castigo hacia el periodista que se ha atrevido a cuestionar la autoridad. El lado ejemplarizante se dirige tanto hacia el propio trabajador pero mayor interès hay en que lo perciba el entorno. El verdadero interés es que los otros periodistas "aprendan" lo que les puede pasar si son excesivamente reivindicativos.
Es por tanto muy importante la actitud del entorno, tanto es así que se han explicitado ejemplos de situaciones donde, precisamente, una actitud solidária de los compañeros a parado y por tanto ha impedido la evolución hacia el acoso.

Cuando presenciamos el ejercicio de la violéncia delante nuestro, de una manera automática nos surge el mecanismo defensivo de la atribución a la víctima de lo que le esta pasando. Si conseguimos cambiar la frase "lo que le pasa" por la frase "lo que le estan haciendo" seguro que nuestra postura frente a los pequeños actos violentos y desestabilizadores sera distinta. Porque hay una cosa que no hemos de olvidar, cuando nos encontramos frente al mobbing, el acosador siempre utilizará un lenguage y unos mecanismos deshonestos.
Siempre intentará que sus actos sean interpretados como "con buena intención", incidiendo en que és la persona-víctima la culpable de su situación e intentará, de todas las maneras conseguir nuestra colaboración en su camíno de destrucción. Y nos podemos encontrar: propagando rumores, ayudando a estigmatizar a un compañero que anteriormente era exitoso, potenciando su sentimiento de culpa haciendole responsable de su situación. Y en definitiva acallando nuestra conciencia, encubriendo el ejercicio de una violencia encaminada a marginar a un ser humano y a apartarlo del ejercicio de su profesión. En definitiva habremos ayudado a hacer invisible el mobbing.


Marina Parés Soliva *
Diplomada en Trabajo Social, perito social jurídico.
Presidenta del Servicio Europeo de Información sobre el Mobbing (Sedisem)
http://www.acosomoral.org
http://www.forosdelmobbing.info

* En el momento en que se realizó la lectura pública del artículo en el Forum de las Culturas 2004, la autora estaba relacionada con instituciones que antes de terminar el año prescindieron de sus servicios; por lo que la autora no guarda ninguna vinculación con ellas. Ver más

Arriba

Autora: MARINA PARÉS SOLIVA *

* En el momento en que se realizó la lectura pública del artículo en el Forum de las Culturas 2004, la autora estaba relacionada con instituciones que antes de terminar el año prescindieron de sus servicios; por lo que la autora no guarda ninguna vinculación con ellas

Artículo en

ESPAÑOL

Artículo en versión original

CATALÁN

Agradecemos la difusión de este artículo en la web "Víctimas de la Prensa". Foro de Debate.

ver

y en la web Mobbing Opinion

ver

y en Com.radio blog

ver

y en la web de l´Universitat Jaume I

ver

y en Inymedia

ver

y en

ver